AZ IMEX

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU AZIMEX.STORE

§ 1 DEFINICJE

Użytym w niniejszy Regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

Sprzedawca – oznacza AZ IMEX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 01-736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000778563, NIP 5272887853, REGON 382907959,

Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu lub dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu,

Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem strony internetowej: www.azimex.store,

Biuro Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, uprawnioną do przyjmowania telefonicznych Zamówień Klienta, telefonicznego kontaktu z Klientem w zakresie złożonych Zamówień, dostawy, płatności; Biuro Obsługi Klienta jest dostępne pod nr tel.: +(48) 730 612 615,

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu,

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,

Konto – oznacza konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie,

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji Zamówienia, w tym także liczby Produktów,

Towar/-y lub Produkt/-y – dostępny w Sklepie asortyment/usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło,

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb:
 1. zakładania Konta w Sklepie;
 2. zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu dostępnego na stronie internetowej www.azimex.store;
 3. rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji gwarancyjnych.
 4. Oferta sklepu kierowana jest jedynie do przedsiębiorców. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, dokonywać zakupów w Sklepie mogą jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak również zagraniczne osoby prawne zarejestrowane zgodnie z obowiązującym prawem, które są jednocześnie zarejestrowanymi Klientami Sprzedawcy.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania dostępnego w sklepie Towaru oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,

§ 4 REJESTRACJA KONTA

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest założenie przez Klienta Konta poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego pod adresem: https://azimex.store/rejestracja,5, a następnie przesłanie na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected] dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez Klienta.
 2. W trakcie wypełniania Formularza rejestracji Klient zobowiązany jest:
 1. podać imię i nazwisko i/lub nazwę firmy, nr NIP i/lub nr KRS w przypadku Klienta wspinanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail;
 2. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 1. Sprzedawca, po przesłaniu przez Klienta Formularza rejestracyjnego i niezbędnych dokumentów określonych w ustępie 1 powyżej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie założenia Konta.
 2. Każdorazowo Klient loguje się do Sklepu za pomocą podanych danych podczas wypełniania Formularza rejestracji, tj.: adresu e-mail oraz hasła.

§ 5 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
 1. zalogować się do Sklepu,
 2. wybrać Produkt/Produkty, a następnie dodać je do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”,
 3. wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności,
 4. zweryfikować podane dane do wysyłki, dane do faktury, sposób dostawy oraz formę płatności,
 5. zaakceptować niezbędne zgody oraz przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 1. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty e-mail Klienta wskazany w Koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia. Jeżeli realizacja przez Sprzedawcę Zamówienia jest możliwa, na adres e-mail Klienta wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. Ceny Produktów prezentowane w Sklepie są widoczne po zalogowaniu do Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość bieżącej zmiany cen Produktów. Uprawnienie powyższe nie wpływa na Zamówienia Klienta złożone przed dokonaniem zmiany ceny przez Sprzedawcę.
 3. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych i nie zawierają podatku VAT (wyrażone są w kwotach netto).
 4. Prezentowane Towary oraz usługi nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Prezentacja jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji (zgodnie z art. 71 k.c.). W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta przed złożeniem Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia z ważnych powodów ekonomicznych.
 5. Płatność za zamówiony Towar/Towary Klient zobligowany jest regulować za pomocą systemu PayU, przy odbiorze lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w ustalonym z góry terminie. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część Zamówienia przelewem, a za część Zamówienia przy odbiorze.
 6. Na zakupiony Towar Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon. Co do zasady Klientom posiadającym numer NIP Sprzedawca wystawia fakturę VAT. W przypadku, gdy Klient jest zainteresowany otrzymaniem paragonu, winien powyższe zgłosić do Biura Obsługi Klienta, wysyłając stosowną wiadomość e-mail lub dodając krótki komunikat w uwagach w Formularzu zamówienia.
 7. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia nie tylko poprzez wypełnienie Formularza zamówienia, ale również następującymi kanałami komunikacyjnymi:

a. telefonicznie:                             +(48) 730 612 615 – Biuro Obsługi Klienta,

b. poprzez e-mail:                         [email protected]

c. poprzez stronę internetową:        https://azimex.store

§ 6 FORMY I CZAS REALIZACJI DOSTAW

 1. Zamówiony przez Klienta w Sklepie Towar wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem następujących firm kurierskich:
 1. Przewoźnik podstawowy – UPS,
 2. Przewoźnik dodatkowy – DHL.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta realizacji dostawy Towaru przewoźnikiem podstawowym o wyborze konkretnej firmy kurierskiej, realizującej Zamówienie, decyduje Sprzedawca, chyba że indywidualne ustalenia z Klientem stanowią inaczej.
 4. Klient ma możliwość wyboru realizacji dostawy Towaru przewoźnikiem dodatkowym. Usługa powyższa podlega opłacie zgodnie z tabelą, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt. b. niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy Towaru na sobotę usługa realizowana jest za pomocą przewoźnika podstawowego i podlega opłacie zgodnie z tabelą, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt. c. niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty zakupionego w Sklepie Towaru w siedzibie Sprzedawcy w Warszawie przy ulicy Kaczej 9 lok. E po wcześniejszych ustaleniach poczynionych z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.
 7. Czas realizacji Zamówienia złożonego w dni robocze (tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek) wynosi 1 dzień roboczy i nie uwzględnia czasu dostawy przesyłki przez firmę kurierską.
 8. W przypadku Zamówień złożonych w dni wolne od pracy oraz święta czas realizacji Zamówienia liczony jest od godziny 9:00 kolejnego dnia roboczego.
 9. Klient ma możliwość śledzenia aktualnego statusu przesyłki po zalogowaniu się do Sklepu w zakładce Profil Klienta.
 10. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania wysyłki Zamówienia za pobraniem w przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez Klienta lub w przypadku nieodebrania poprzednio wysłanego Zamówienia za pobraniem.

§ 7 KOSZTY WYSYŁEK REALIZOWANYCH NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 1. Koszty wysyłki Produktów przy Zamówieniach składanych zarówno za pośrednictwem Sklepu, jak również w sposób określony w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu wyliczane są automatycznie na podstawie Produktów wchodzących w skład Zamówienia oraz kryterium jakim jest minimum logistyczne wskazane w § 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Koszty wysyłki będą naliczane zgodnie z obowiązującymi tabelami opłat wartościowych:
 3. dla przewoźników (UPS oraz DHL):
Zakres wartości zamówieniaOpłata netto (gotówka, płatność online)Opłata netto (przelew)Opłata netto (pobranie)
0 – 500 zł15 zł18 zł18 zł
500 zł – do minimum logistycznego0 zł0 zł0 zł

 1. dodatkowe koszte za usługi:
Nazwa usługiOpłata netto (gotówka, płatność online)Opłata netto (przelew)Opłata netto (pobranie)
Dostawa w sobotę14 zł14 zł14 zł
Dostawa wieczorem12 zł12 zł12 zł

3. W przypadku wysyłek zagranicznych koszty przesyłki są indywidualnie ustalane z Klientem w  zależności od kraju jego rezydencji lub adresu dostarczenia Towaru.

§ 8 MINIMUM LOGISTYCZNE

 1. Próg minimum logistycznego ustalany jest według przynależności Klienta do grupy Klientów i wynosi 500 zł brutto. 
 2. Próg minimum logistycznego może być przez Sprzedawcę ustalony indywidualnie dla danego Klienta.
 3. Minimum logistyczne wyliczane jest proporcjonalnie do udziału poszczególnych kategorii produktowych w Zamówieniu, chyba że indywidualne postanowienia w umowie z Klientem stanowią inaczej.

§ 9 RĘKOJMIA

 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

§ 10 ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY)

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi zwrot zakupionego w Sklepie Towaru w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Klientowi Produktu bez podania przyczyny. Towar zwracany przez Klienta musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu i nie może nosić żadnych śladów użytkowania.
 2. W przypadku skorzystania z określonego w ustępie 1 powyżej uprawnienia Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o zwrocie Towaru drogą mailową na adres: [email protected] oraz w terminie określonym w ustępie 1 powyżej zwrócić Towar na adres siedziby Sprzedawcy (AZ IMEX sp. z o.o., ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa). Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 3. Zwrot ceny za zakupiony przez Klienta Towar lub Towary nastąpi na rachunek bankowy podany przez Klienta w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę Towaru/Towarów objętego/objętych zwrotem.

§ 11 ZAKRES I WARUNKI GWARANCJI

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 i art. 5771 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na zakupiony Produkt na okres 12 miesięcy liczonych od dnia wydania Produktu Klientowi.
 3. Klient jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu Produktu sprawdzić jego jakość.
 4. Usterki i wady ujawnione w Towarze w okresie gwarancji usuwane będą przez Sprzedawcę (wedle wyboru Sprzedawcy) poprzez:

a. zwrot zapłaconej ceny za towar albo

b. wymianę towaru bądź jego naprawę,

c. ewentualnie poprzez zapewnienie innych usług.

 1. Naprawa gwarancyjna w zakresie stwierdzonych wad lub usterek/wymiana towaru/zwrot zapłaconej ceny za towar zostanie wykonana przez Sprzedawcę, wedle jego wyboru, niezwłocznie jednak najpóźniej niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania przez Klienta zgłoszenia gwarancyjnego. W przypadku wystąpienia przeszkód w rozpatrzeniu reklamacji gwarancyjnej w terminie podanym powyżej, nieprzewidzianych i niezależnych od Sprzedawcy, termin ten ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę.
 2. O wystąpieniu wad/usterek w Produkcie Klient powiadomi Sprzedawcę drogą mailową na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres: AZ IMEX sp. z o.o. ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa, podając jednocześnie szczegółowy opis i rodzaj stwierdzonej wady/usterki na formularzu reklamacyjnym dostępnym pod adresem:https://forms.gle/E1FXgYTbVMRZnU4V7.
 3. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 5 i 6. powyżej będzie każdorazowo przez Sprzedawcę potwierdzane drogą elektroniczną. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku braku dostarczenia Sprzedawcy formularza reklamacyjnego opisującego wadę/usterkę, powyższe spowoduje wstrzymanie procesu reklamacji gwarancyjnej do czasu otrzymania ww. dokumentu.
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej przez Sprzedawcę jest dostarczenie przez Klienta Produktu kompletnego (w oryginalnym opakowaniu) wraz z dowodem zakupu. W przypadku dostarczenia niekompletnego Towaru, ryzyko uszkodzenia Towaru w czasie transportu ponosi Klient.
 5. Klient utraci gwarancję w przypadku:
 1. gdy Produkt uległ uszkodzeniu mechanicznemu bądź uszkodzeniu w wyniku działań czynników zewnętrznych;
 2. uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania Towaru, niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku samodzielnej naprawy przez Kupującego lub przez osoby trzecie;
 3. uszkodzeń wynikających z naturalnego zużycia.
 4. Fakt usunięcia wady/usterki poprzez dokonanie naprawy gwarancyjnej każdorazowo zostanie potwierdzony w sporządzonym przez Sprzedawcę protokole, zawierającym co najmniej:
 1. datę zgłoszenia wady/usterki;
 2. rodzaj wady/usterki;
 3. datę rozpoczęcia i zakończenia usługi naprawy gwarancyjnej.
 1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej Klient pokrywa koszty sprawdzenia Towaru przez Sprzedawcę oraz koszty transportu towaru do Klienta.
 2. Koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy oraz koszty odesłania Towaru do Kupującego pokrywa Klient.

§ 12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną lub osób fizycznych działających w imieniu Klienta niebędącego osobą fizyczną jest AZ IMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 01-013 Warszawa ul. Kacza 9 lok. E, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000778563, NIP 5272887853, REGON 382907959 („Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, w związku rejestracją Konta w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jak również w związku z realizacją Umowy sprzedaży i rozpatrzeniem związanych z nią roszczeń gwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, przetwarzanie danych może się okazać konieczne dla celów innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie wskazanych danych dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w tym także w celach statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. F RODO). W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem założenia Konta oraz zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży między Klientem a Administratorem. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do założenia Konta oraz zawarcia Umowy sprzedaży. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych celów,  tj. w zakresie zawarcia lub realizacji Umowy sprzedaży, przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania Umowy sprzedaży lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej. W zakresie, w jakim Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu Umowy, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
 5. Klientowi przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://azimex.store/polityka-prywatnosci,13.

§ 13 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostawy z Zamówieniem lub fakturą, Klient zobowiązany jest powyższe zgłosić Sprzedawcy w dniu odbioru Towaru drogą telefoniczną bądź na adres e-mail. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą rozpoznawane.
 2. Mimo dołożenia należytych starań Sprzedawca nie jest w stanie zagwarantować, że publikowane dane techniczne, opisy, zdjęcia i specyfikacje Produktów widocznych w Sklepie nie zawierają uchybień i błędów. Ewentualne niezgodności nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.07.2023 roku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności podania konkretnej przyczyny. Wprowadzone zmiany stają się obowiązującymi od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu w zakładce Regulamin.
 3. W przypadku pytań lub niejasności dotyczących Regulaminu ewentualne uwagi należy przesyłać na adres [email protected].
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Porównaj