AZ IMEX

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

1. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych w domenie https://azimex.store/, jako właściciel i administrator zarządzający tym serwisem spółka AZ IMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wprowadza niniejszą Politykę prywatności (Polityka).

2. Użytym w niniejszej Polityce pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

Administrator – oznacza AZ IMEX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-736) przy ul. Dolnośląskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778563, NIP: 5272887853, REGON: 382907959, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł. Kontakt: numer telefonu: +(48) 730 612 615, e-mail: [email protected],

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Serwis lub Sklep – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://azimex.store/,

Użytkownik lub Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu lub dokonuje zakupów za pośrednictwem Sklepu,

Konto – oznacza konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie,

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie,

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z Administratorem,

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu/produktów dostępnych w Sklepie zawierana albo zawarta między Klientem a Administratorem za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło

3. Niniejsza Polityka zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu lub usług dostępnych za pośrednictwem tego Serwisu.

4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są zgodnie RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

5. Postanowienia niniejszej Polityki dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu.

6. Akceptując niniejszą Politykę Użytkownik wyraża zgodę na to, aby użytkowanie przez niego Serwisu podlegało uregulowaniom Polityki prywatności Serwisu.

Rozdział II.

Zakres, cel i okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu dokonania rejestracji i obsługi Konta w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 2. w związku z realizacją Umowy sprzedaży, w tym również w związku z rozpatrzeniem zgłoszeń gwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 3. ponadto, przetwarzanie danych może się okazać konieczne dla celów innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. w niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie wskazanych danych dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 5. w celach statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. F RODO),
 6. w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Rejestracja Konta

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych ograniczono do minimum niezbędnego do utworzenia i obsługi Konta przez Administratora. Rodzaje informacji, które Administrator gromadzi a Użytkownik dobrowolnie udostępnia w Formularzu rejestracji, obejmują:

 1. imię i nazwisko i/lub nazwę firmy,
 2. nr NIP i/lub nr KRS w przypadku podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny,
 4. dane kontaktowe w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail.

3. Podanie danych osobowych określonych w ustępie powyżej jest warunkiem założenia Konta w Serwisie. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do założenia Konta.

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu dokonania rejestracji i obsługi Konta w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 2. w celach statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. F RODO),
 3. w niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie wskazanych danych dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 4. w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych celów,  tj. przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej. W zakresie, w jakim Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

Złożenie Zamówienia

6. Zakres przetwarzanych danych osobowych w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie ograniczono do niezbędnego minimum. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora celem przyjęcia i obsługi Zamówienia i obejmują następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko i/lub nazwę firmy,
 2. nr NIP,
 3. adres korespondencyjny (adres dostawy),
 4. dane kontaktowe w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail.

7. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora:

 1. w związku z realizacją Umowy sprzedaży, w tym również w związku z rozpatrzeniem zgłoszeń gwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 2. ponadto, przetwarzanie danych może się okazać konieczne dla celów innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. w niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie wskazanych danych dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 4. w celach statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. F RODO),
 5. w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

8. Podanie danych oznaczonych w Formularzu zamówienia jako obowiązkowe jest wymagane celem przyjęcia i realizacji Zamówienia. Niepodanie tychże danych skutkuje brakiem możliwości obsługi i realizacji i Zamówienia przez Administratora.

9. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych celów,  tj. w zakresie zawarcia lub realizacji Umowy sprzedaży, przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania Umowy sprzedaży lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu Umowy) lub do czasu wygaśnięcia uprawnień z tytułu gwarancji lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej. W zakresie, w jakim Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

Formularze kontaktowe dostępne w Serwisie

10. Administrator udostępnia w Serwisie formularze kontaktowe (formularz „Zapytaj o towar” oraz formularz: „Kontakt”) umożliwiające skontaktowanie się z nim.

11. Skorzystanie z formularza „Zapytaj o towar” wymaga podania przez Klienta:

 1. adresu e-mail,
 2. imienia i nazwiska,
 3. nr telefonu,
 4. treści wiadomości skierowanej do Administratora.

12. Skorzystanie z formularza „Kontakt” wymaga podania przez Klienta:

 1. adresu e-mail,
 2. nr telefonu,
 3. tematu oraz treści wiadomości skierowanej do Administratora.

13. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych w formularzach kontaktowych, o których mowa powyżej jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

14. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by odpowiedzieć na zapytanie Klienta. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest konieczne w związku z  obsługą zapytania oraz ułatwi Administratorowi kontakt z Użytkownikiem. Niepodanie danych obowiązkowe uniemożliwi Administratorowi obsługę zapytania.

15. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi lub do czasu cofnięcia zgody.

16. Administrator udostępnia w Serwisie również formularz „Poleć towar”, za pomocą którego Klient może polecić oferowany przez Administratora produkt innym osobom trzecim. W wyżej wymienionym formularzu Klient udostępnia Administratorowi adres e-mail osoby trzeciej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Dane osobowe osoby trzeciej będą przetwarzane przez Administratora do czasu wysłania wiadomości e-mail zawierającej polecany produkt  oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej.

Formularze kontaktowe dostępne w Serwisie

17. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem wiadomości e-mail, dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu wysłania takich informacji.

18. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora). Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by wysłać newsletter.

19. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu cofnięcia zgody, a w niektórych sytuacjach przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Portale społecznościowe

21. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profil na portalu społecznościowym Facebook dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/Azimex/, wyłącznie w związku z prowadzonym profilem i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. promowanie produktów i usług oferowanych przez Administratora).

Rozdział III.

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownikom naszego Serwisu przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści podanych danych osobowych,
 2. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,
 3. prawo do usunięcia podanych danych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 4. prawo do bycia zapomnianym,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania podanych danych,
 6. prawo do przenoszenia podanych danych osobowych, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy,
 7. prawo do sprzeciwu,
 8. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu,
 9. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody,
 10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji swoich praw, Użytkownik Serwisu może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem:

 1. listownie pod adresem: ul. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa lub
 2.  przez e-mail: [email protected].

Rozdział IV.

Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator danych udostępniający dane oraz administrator danych pozyskujący dane drogą udostępnienia posiadają odpowiednią podstawę prawną w sprawie ww. czynność, w tym na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

2. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia tych danych.

3. Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Państwa.

Rozdział V.

Ochrona informacji o charakterze osobistym

1. Administrator stosuje środki ostrożności, w tym środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator podejmuje działania zgodne ze standardami w branży w celu ochrony poufności danych. Administrator wdrożył zasadne mechanizmy kontroli organizacyjnej, technicznej i fizycznej, aby dane osobowe przed utratą, niewłaściwym użyciem lub modyfikacją.

Rozdział VI.

Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Administrator uzyskuje dostęp do informacji zawartych w plikach cookies.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu w następujących celach:

 1. świadczenia usług oferowanych przez Administratora,
 2. dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
 3. marketingowych i statystycznych Administratora i podmiotów z nim współpracujących,
 4. prezentacji reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika.

3. Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:

 1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka będzie jednostronnie zmieniana w sytuacji, kiedy okaże się to niezbędne z uwagi na nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów w zakresie ochrony danych osobowych lub inne istotne zmiany. Zastrzegamy sobie również możliwość zmiany Polityki w przypadku zmian technologicznych mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych, a także w razie zmiany podstaw prawnych, celów lub sposobów przetwarzania danych osobowych.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Porównaj